Prawnokarna ochrona danych osobowych


USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych.

(Dz. U. z dnia 29 paŸdziernika 1997 r. Nr 133, poz. 883)

(wyci¹g)

Rozdzia³ 8

Przepisy karne

(wchodz¹ w ¿ycie — zgodnie z art. 62 ustawy — w dniu 30 kwietnia 1998 r.)

Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choæ ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.

2. Je¿eli czyn okreœlony w ust. 1 dotyczy danych ujawniaj¹cych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿noœæ wyznaniow¹, partyjn¹ lub zwi¹zkow¹, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na³ogach lub ¿yciu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 3.

Art. 50. Kto administruj¹c zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.

Art. 51. 1. Kto administruj¹c zbiorem danych lub bêd¹c obowi¹zany do ochrony danych osobowych udostêpnia je lub umo¿liwia dostêp do nich osobom nieupowa¿nionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.

2. Je¿eli sprawca dzia³a nieumyœlnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.

Art. 52. Kto administruj¹c danymi narusza choæby nieumyœlnie obowi¹zek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobê nieuprawnion¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.

Art. 53. Kto bêd¹c do tego obowi¹zany nie zg³asza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.

Art. 54. Kto administruj¹c zbiorem danych nie dope³nia obowi¹zku poinformowania osoby, której dane dotycz¹, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umo¿liwiaj¹cych korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.


[Zbrodnia i kara] [Przestêpstwa komputerowe] [Zwroty i sentencje ³aciñskie] [Akty prawne] [Info] [Galeria] [Wielcy polscy karniœci]
[Inne strony] [Prawo karne]

© J. W. 1997