Materia³y s¹ dopiero opracowywane. Cierpliwoœci. Ta strona ukazuje siê standardowo w ka¿dym przypadku braku aktualnego po³¹czenia.

e-mailwaryl@panda.bg.univ.gda.pl

[Prawo karne] [Biografie karnistów] [Przestêpstwa komputerowe] [Zwroty i sentencje ³aciñskie]
[Akty prawne] [Galeria] [Info] [Zbrodnia i kara] [Inne strony]

© J. W. 1997