Wykłady fakultatywne (do wyboru)

prowadzone przez dr. J. Warylewskiego

— zatwierdzone przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UG

na rok akademicki 2001/2002


I. Kierunek prawo — studia dzienne1. Wykład fakultatywny (do wyboru), rok akademicki 2001/2002:

„Karna ochrona życia i zdrowia człowieka"

Wykładowca: dr Jarosław Warylewski — Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej.

Rok studiów: IV (kierunek prawo, studia dzienne).

Semestr: 8 (letni), wykład jednosemestralny.

Liczba godzin: 15.

Wymagania wstępne:

A. Podstawowe:

— znajomość prawa karnego potwierdzona zdanym egzaminem.

B. Dodatkowe:

— pożądany dostęp do Internetu i znajomość jęz. angielskiego (na poziomie podstawowym).

Kryterium naboru: zapisy w dziekanacie.

Opis: Wykład autorski prowadzony w jęz. polskim. Tematyka wykładu obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z przestępstwami stypizowanymi w rozdz. XIX kodeksu karnego (w szczególności: zabójstwo, morderstwo, zabójstwo z afektu, zabójstwo eutanatyczne, dzieciobójstwo). W niezbędnym zakresie poruszone zostaną kwestie historyczne i prawnoporównawcze, z uwzględnieniem problematyki początku i końca ludzkiego życia w wymiarze indywidualnym.

Literatura podstawowa: M. Cieślak, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, (w:) System prawa karnego, t. IV. O przestępstwach w szczególności, część 1-sza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum 1985; K. Daszkiewicz: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000.

Materiały źródłowe: Tekst ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2.08.1997 r. Nr 88, poz. 553) — art. 148-162 k.k.

Forma zaliczenia: do wyboru; ustnie lub pisemnie (np. test, rozmowa bądź przygotowanie pracy pisemnej).2. Wykład fakultatywny (do wyboru), rok akademicki 2001/2002:

„Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności"

Wykładowca: dr Jarosław Warylewski — Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej.

Rok studiów: IV (kierunek prawo, studia dzienne).

Semestr: 7 (zimowy), wykład jednosemestralny.

Liczba godzin: 15.

Wymagania wstępne:

A. Podstawowe:

— znajomość prawa karnego potwierdzona zdanym egzaminem.

B. Dodatkowe:

— pożądany dostęp do Internetu i znajomość jęz. angielskiego (na poziomie podstawowym).

Kryterium naboru: zapisy w dziekanacie.

Opis: Wykład autorski, o charakterze monograficznym, prowadzony w jęz. polskim. Tematyka wykładu obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z przestępstwami stypizowanymi w rozdz. XXV kodeksu karnego (w szczególności: zgwałcenie, seksualne wykorzystanie małoletnich, kazirodztwo, ekonomiczna eksploatacja prostytucji i tzw. twarda pornografia) oraz zabójstwo z lubieżności i narażenie na zarażenie chorobą weneryczną lub AIDS. W niezbędnym zakresie poruszone zostaną kwestie historyczne i prawnoporównawcze.

Literatura podstawowa: M. Filar: Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985; J. Warylewski: Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001 oraz Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2001.

Materiały źródłowe: Tekst ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2.08.1997 r. Nr 88, poz. 553) — art. 197-205 k.k.

Forma zaliczenia: do wyboru; ustnie lub pisemnie (np. test, rozmowa bądź przygotowanie pracy pisemnej).II. Kierunek prawo — studia zaoczne


3. Wykład fakultatywny (do wyboru), rok akademicki 2001/2002:

„Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego"

Wykładowca: dr Jarosław Warylewski — Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej.

Rok studiów: IV (kierunek prawo, studia zaoczne).

Semestr: 8 (letni), wykład jednosemestralny.

Liczba godzin: 10.

Wymagania wstępne: znajomość prawa karnego potwierdzona zdanym egzaminem.

Kryterium naboru: zapisy w dziekanacie.

Opis: Wykład autorski prowadzony w jęz. polskim. Nie stanowi prologomeny do nauki prawa karnego; jest raczej pogłębionym i rozszerzonym studium tych problemów, które są jedynie sygnalizowane na kursowym wykładzie prawa karnego. Tematyka wykładu obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z tzw. teoriami kary (podstawy filozoficzne) oraz z ewolucją wybranych środków reakcji karnej (podstawy historyczne), np. kary śmierci czy kary pozbawienia wolności.

Literatura podstawowa: Lernell L.: Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977; Krzymuski E.: Historia filozofji prawa, 1923; Makowski W.: Podstawy filozofji prawa karnego, t. I, Warszawa 1917; Hube R.: O teorjach prawa kryminalnego, Warszawa 1828.

Materiały źródłowe: Beccaria C.: O przestępstwach i karach, Warszawa 1959; Hegel G.W.F.: Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969; Kant E.: Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1953.

Forma zaliczenia: do wyboru; ustnie lub pisemnie (np. test, rozmowa bądź przygotowanie pracy pisemnej).Copyright by J. Warylewski 1999-2001

|Katedra Prawa Karnego WPiA UG - strona domowa Prof. dra hab. Jarosława Warylewskiego|